Privacyverklaring

Artikel 1 | Begripsomschrijving

Boulderhal Zuidhaven is een plek waar onze leden hun sport kunnen beoefenen. Op locatie kun je onder andere lid worden en je aanmelden. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het zeer belangrijk dat er goed en zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Dat deden wij al, en dat zal altijd onze insteek blijven. Wij gebruiken je gegevens enkel en alleen om goed invulling te kunnen geven aan jouw lidmaatschap en boulder ervaring. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, die via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn geëxpliciteerd.  

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Jouw naam, adres en woonplaats;  
 • Jouw geboortedatum en geslacht;
 • Jouw IBAN, ten behoeve van de abonnementsgeld-inning;
 • Jouw contactgegevens, zoals e-mailadres en evt. telefoonnummer;
 • Extra informatie die jij zelf invult in een formulier of e-mail;
 • Technische meetgegevens van de apparatuur.

Doeleinden

Wij verwerken de hiervoor genoemde gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt):

 • om je de boulder-gerelateerde producten en diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om o.a. betaling van jouw boulder ervaring te faciliteren en voor toegangscontrole;
 • om je te informeren over de diensten en activiteiten van de boulderhal en om je voor deze activiteiten uit te kunnen nodigen;
 • om een aanvraag te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Alleen als dat noodzakelijk is voor de correcte invulling van jouw lidmaatschap geven wij de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Met deze partijen sluiten wij zogeheten verwerkersovereenkomsten, zodat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en goed beveiligd zijn. Deze hebben we o.a afgesloten met Sportivity. Zij faciliteren onze multi-tenant database alsmede onze leden- en financiële administratie. In een multi-tenant database ben jij als klant altijd eigenaar van jouw gegevens. Jij geeft toestemming voor het gebruik van data aan 1 of meerdere organisaties. Persoonsgegevens worden dus nooit eigendom van een verwerkingsverantwoordelijke maar blijven altijd eigendom van jouw zelf. Jij bepaald wat er met je gegevens gebeurt en kan de autorisatie op gebruik intrekken. Iedere Tenant, in dit geval de boulderhal, kan dus gebruik maken van het opvragen van jouw gegevens zodra jij hier persoonlijk toestemming voor geeft. Voor de verdere financiële administratie hebben wij een verwerkingsovereenkomst met onze accountant. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd (of geanonimiseerd in het geval van facturen) zodra hier om wordt gevraagd en ze niet meer wettelijk nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.   

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Op onze websites gebruiken we alleen analytische cookies. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Hierdoor weten we op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen. Op de website https://veiliginternetten.nl staan instructiefilmpjes om zelf uw cookies te beheren.  


Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wettelijke kader voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze bedrijfsbelangen

 • voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten
 • ter archivering van informatie over jouw account zodat je dit  in een later stadium weer kunt gebruiken.
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Uw privacyrechten

Jij hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van jouw gegevens (art 21 van de AVG).

Als je wilt weten welke persoonsgegevens de Boulderhal verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. De Boulderhal behandelt jouw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Wij zijn je hierbij uiteraard graag van dienst.  

Je kunt jouw verzoeken sturen via info@boulderhalZuidhaven.nl of per post:

Zuidhaven Utrecht
Vrieslantlaan 2
3526AA Utrecht

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een verzoek tot inzage, je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de 'KopieID' app voor gebruiken.

Klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Boulderhal Zuidhaven kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 20 november 2020.